Családi pótlék utalás számlaszám változás – mit tegyek ha megváltozott a számlaszámom?

Családi pótlék utalás számlaszám változás – mit tegyek ha megváltozott a számlaszámom?

Családi pótlékra jogosultak köre

Magyarországon a családi pótlékra jogosult lehet minden

 1. magyar állampolgár,
 2. bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, oltalmazottként vagy hontalanként elismert személy,
 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 4. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott személy (pl.: az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, munkavállaló, egyéni vállalkozó, diák stb. és családtagja), amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 5. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 6. összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy a munkavállalást számára hat hónapot meghaladó időtartamra engedélyezték.
 7. Ha megváltozik a számlaszáma, akkor az illetékes Kormányhivatalban teheti meg a bejeltésváltozást

A családi pótlék igénylése

A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója által e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell benyújtani.

A családtámogatási ellátás megállapítására benyújtott kérelem esetén a kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekgondozási támogatások valamelyikével kapcsolatos kérelem esetén az adóazonosító jelet hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni.

A családi pótlék folyósítása

A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától abban az esetben jár, ha a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Ha a kérelmet késedelmesen nyújtották be, a családi pótlékot visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, feltéve, hogy a jogosultsági feltételek ettől az időponttól fennálltak. A folyósításáról az igényelbíráló szerv gondoskodik.

A családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetén 3. napjáig kell folyósítani a jogosult személy részére. A folyósított és át nem vett ellátás ismételt folyósítását az igényelbíráló szerv a jogosult kérelme alapján, – ha a folyósítás sikertelensége a jogosult érdekkörében fennálló okra vezethető vissza – az ellátás ismételt folyósításával kapcsolatos költségek legfeljebb jogszabályban meghatározott mértékének ellátásból történő levonásával teljesíti.

Bejelentési kötelezettség

A családi pótlék jogosultja az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti.

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt írásban be kell jelenteni:

 1. a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését;
 2. a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését;
 3. a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését;
 4. a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét;
 5. az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét;
 6. az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését;
 7. az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését;
 8. az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam) történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;
 9. az ellátásra jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára vonatkozó adatban bekövetkezett változást, továbbá – ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be – a jogosult, az ellátásra jogosító gyermek, továbbá a jogosult házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának természetes személyazonosító adatait; a jogosult, a jogosult házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa és az ellátásra jogosító gyermek lakó-, illetőleg tartózkodási helyére vonatkozó adatát;
 10. az ellátásra jogosult családi állapotában bekövetkezett változást, továbbá – ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be – a házastárs, bejegyzett élettárs vagy természetes személyazonosító adatát, valamint lakó-, illetőleg tartózkodási helyére vonatkozó adatát;
 11. az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását.

Kapcsolódó cikk :

Spórolj a családi pótlékkal – mert sokára csak Februárban jön a következő családi pótlék! családi pótlék utalása február

A következő családit a kormányhivatal csak 1-én utalja ki.

Ami azt jelenti, hogy akik utalással kapják, azok Február 2 án Kedden vehetik le a kártyáról!

Akik postán kapják, azoknak Február 3-és 5-közt kézbesítik ki a postások.

Érdemes spórolni a családi pótlékkal, mert sajnos januárban egyetlen vasat sem kapnak a családok!
Be­csa­pós lehet, hogy de­cem­ber­ben két­szer jött csa­ládi pót­lé­k. Vi­gyázat, januárban nem lesz családi pótlék utalás!

Sajnos több megkeresés is érkezett, hogy miért nem utaltak családi pótlékot januárban, ezek szerint kevés volt a tájékoztatás, még mindig volt, akihez nem jutott el az információ, miszerint azért volt kétszer családi pótlék decemberben, mert a januári családi pótlékot előbb utalták!

A családi pótlékot 2016-ban már nem a Magyar Államkincstár vagyis a MÁK utalja, hanem a Kormányhivatal.Ezt a változást egyébként még tavaly április 1-től vezették be.A családi pótlék igényléséhez is a budapesti vagy a megyei kormányhivatalokat kell felkeresni.

A családi pótlék összeg sajnos 2016-ban nem változott, így a 2016-os családi pótlék összegek a következők >>

családi pótlék

A családi pótlék összege jelenleg 1 gyermek után 12.200.-Ft, egyedülálló szülőnek 13.700.-Ft. 2 gyermek után 13.300.-Ft gyermekenként, egyedülálló szülőnek 14.800.-Ft gyermekenként. 3 vagy ennél több gyermek után a család 16.000.-Ft-ra jogosult gyermekenként, ha pedig egyedülálló szülőről van szó, akkor 17.000.-Ft ez az összeg gyermekenként.

A családi pótlék utalásának időpontját még nem véglegesített a Kormányhivatal, így egyelőre csak valószínű időpontról beszélhetünk, de majdnem 100% az esélye annak, hogy a családi pótlék február 1-jén egy hétfői napon fog megérkezni a a családokhoz!

Családi pótlék utalás dátumai 2016-ban

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019

2 Comments on "Családi pótlék utalás számlaszám változás – mit tegyek ha megváltozott a számlaszámom?"

 1. November 1-től megváltozik a számlaszámom. Hova kell fordulnom, hogy le adjam az új számlaszámomat és arra utalják a családi pótlékot.

 2. Póstai úton jön a családim de most szeretnem ha már decemberben számlára kapnám,de nem tudom,hogy ezt hogy tudom megoldani!Kihez fordulhatok,kit hívjak vagy kinek írjak??

Leave a comment

error: Tartalom védett !!