Nagyobb pénzt kaphatnak a közmunkások, mint gondoltuk! Ők kapnak dupla fizetést!

Nagyobb pénzt kaphatnak a közmunkások, mint gondoltuk!

A most bejelentett támogatás a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szerint ösztönzőleg hathat a közfoglalkoztatottakra. több pénzt kapnak a közmunkások

Pogácsás Tibor elmondta: az elhelyezkedési juttatás lényege, hogy aki legalább egy hónapja közfoglalkoztatottként tevékenykedik, illetve az azt megelőző két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonya volt, sikeres piaci elhelyezkedése esetén megkaphatja a közfoglalkoztatási szerződése még hátralévő idejére járó támogatást.

Hozzátette, ez jelentős segítség lehet a közfoglalkoztatottaknak és ösztönzőként is működhet, hogy elfogadják a kiajánlott munkát, illetve ők maguk is keressenek ilyen lehetőséget.
Itt vannak a hivatalos információk a Magyar Közlönyből!

A Kormány 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt,
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző
30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint
erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy
legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül – ideértve az a) pontban meghatározott
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
(2) Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyban
a munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább napi négy órát,
és a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony
munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.
(3) Nem illeti meg az elhelyezkedési juttatás azt, akinek esetében a munkavégzés helye a foglalkoztató azon
a telephelyén van, ahol közfoglalkoztatottként a munkáját végezte.
(4) Az elhelyezkedési juttatás a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási időtartam lejártát követő 2 évig
ismételten nem igényelhető.
(5) A munkaviszony fennállását a munkaadó havonta igazolja.
2. § (1) Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a közfoglalkoztatási
jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, ameddig
a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.
(2) A támogatást kérő személyt az elhelyezkedési juttatás arányos összege illeti meg, ha a munkaviszony
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnak csak egy részében áll fenn, és a munkavállaló azonnali hatályú
felmondásával vagy a munkáltató részéről felmondással szűnt meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell folyósítani.
3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott juttatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
b) a közfoglalkoztató, valamint a munkaadó megnevezését,
c) a közfoglalkoztatási jogviszony, valamint a munkaviszony időtartamának megjelölését.
(2) Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül
kell benyújtani.
4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási
alaprészének központi kerete biztosítja oly módon, hogy a támogatás nyújtására központi munkaerő-piaci program
keretében kerül sor.
(2) A támogatásban részesülő haladéktalanul köteles bejelenteni az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
munkaviszonynak az 1. § (2) bekezdésében meghatározott időpont előtti megszűnését.
(3) Az 1. §-ban meghatározott támogatás további folyósítását meg kell szüntetni és a támogatásban részesülő köteles
a már felvett támogatást visszafizetni, ha az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszony az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően a munkavállaló felmondásával, közös megegyezéssel vagy
a munkaadó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg.
5. § (1) Az e rendelet által szabályozott támogatással kapcsolatos ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a foglalkoztatás elősegítéséről

és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 21. §-ában, 54. §-ában, valamint 55. §-ában foglaltak
figyelembevételével.
(2) A támogatással kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatal látja el.

6. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba >>>> további információk

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019

Be the first to comment on "Nagyobb pénzt kaphatnak a közmunkások, mint gondoltuk! Ők kapnak dupla fizetést!"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!