Lakáshitel feltételek 2014 !

A lakáscélú hitelek – a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén – állami kamattámogatással is igényelhetők. Ellenőrizze Ön is, hogy jogosult-e kamattámogatásra, megéri!

Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel használt lakás vásárlására, illetve meglévő lakóingatlan korszerűsítésére az arra jogosult támogatott személyek igényelhetik.

A hitel forint alapú, és törlesztése is forintban történik. A törlesztőrészlet megfizetéséhez az állam a futamidő első 5 évében kamattámogatást nyújt.

Mire vehető fel a hitel?
Kik vehetik fel a hitelt?
További feltételek, szabályok
Mekkora hitel vehető fel?
Mekkora jövedelmet szükséges igazolni?
Szükséges fedezetet felajánlani , és ha igen, akkor milyen típusút és értékűt?
Szükséges önerőt biztosítani a finanszírozáshoz?
Milyen futamidőre vehető fel a hitel?
Mekkora lesz a törlesztőrészlet?
Milyen költségekkel kell számolni?
Mi a hiteligénylés menete?
Milyen kiegészítő termékek igényelhetőek a kockázatok csökkentésére?
További lehetőségek, kombinációk

Mire vehető fel a hitel? Mi mennyibe kerül majd ?

Az otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel kizárólag lakáscélra igényelhető, ennek megfelelően

 • Használt lakás megvásárlásra
  • Használatbavételi engedéllyel rendelkező, ténylegesen használatba vett, legalább komfortos, Magyarország területén lévő lakóingatlan megvásárlásának finanszírozása. Komfortos lakás legalább az alábbiakkal rendelkezik:
   • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
   • közművesítettséggel;
   • melegvíz-ellátással; és egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel).
  • A hitel nem igényelhető üdülő, hétvégi ház, továbbá iroda és üzlethelyiség megvásárlására.
 • Lakás korszerűsítésre mennyi hitelt kapok ?
  Magyarország területén lévő, meglévő lakóépület korszerűsítésnek finanszírozása. Korszerűsítésnek tekintjük a lakás komfortfokozatának növelése céljából elvégzett alábbi munkálatokat:
  • lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetését, illetve belső hálózatának kiépítése,
  • fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
  • központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is,
  • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
  • a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése,
  • a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig.

Vissza az oldal tetejére

Kik vehetik fel a hitelt?

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki támogatott személynek minősül a 341/2011 Kormányrendelet szerint. Az igénylő házastársa, bejegyzett élettársa szintén a támogatott kölcsön igénylője (adóstárs), kivéve, ha a támogatott hitellel finanszírozott lakás a házastárs/ bejegyzett élettárs különvagyonába tartozik. Különvagyon esetén az a fél lesz a kölcsön igénylője, akinek a finanszírozott ingatlan a különvagyonát képezi, melyet a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően létrejött, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett vagyonjogi megállapodással kell igazolni.

A fenti, jogszabályban rögzített feltételeken kívül a Bank normál szabályainak is meg kell felelni.

Ennek alapján a hitelt nagykorú, a Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező azon ügyfelek igényelhetik, akik a Bank adósminősítési, hitelbírálati feltételeinek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel.

A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezetti minőségben vesznek részt a kölcsönügyletben.

Vissza az oldal tetejére

További feltételek, szabályok

A kamattámogatásra vonatkozó jogosultságot a Bank a hitelkérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja:

A kölcsönkérelem benyújtásának határideje:

 • lakásvásárlás esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül;
 • korszerűsítés esetén a meglévő használt lakásra vonatkozó korszerűsítési munkálatok megkezdése előtt;
 • kölcsönigénylés valamennyi hitelcél esetén 2014.12.31-ig nyújtható be.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a támogatás igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

A hitel felvételének specialitásai

 • Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön folyósítása legkésőbb a 2015.06.30-ig, a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.
 • A támogatott személy(ek)nek, azaz az Adós(ok)nak a célingatlanban
  min. 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezni(ük):
  • Lakásvásárlás esetén: a hitelcél megvalósulását követően,
  • Korszerűsítés esetén: a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában,

  melyet a Bank az ügyfél költségére lekért e-hiteles Takarnet tulajdoni lappal dokumentál.

 • Az igénylő(k) egyike legalább 180 napja folyamatosan biztosított. A biztosítotti jogviszony fennállását a Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Szakigazgatási szervének (Országos Egészségbiztosítási Pénztár – OEP) igazolásával lehet igazolni. Az igazolást az OEP a biztosított kérelmére 3 munkanapon belül állítja ki. Az igazolás alapján akkor áll fenn a kamattámogatási jogosultság, ha az igazolás:
  • a kamattámogatás iránti kölcsönkérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebben került kiállításra és
  • tartalmazza, hogy az igénylő saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, melyet az igénylők az alábbi módokon igazolhatnak:
  • Benyújtják a kölcsönkérelem befogadásának napjánál 15 napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított okiratot, mely igazolja, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (együttes adóigazolás), vagy
  • Az igénylők mindegyike megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói internetes adatbázisában. Az adóhatóság internetes honlapján megjelenő köztartozásmentes adózói adatbázisba a NAV megfelelő nyomtatványának kitöltésével lehet jelentkezni, az adatbázisban nem szerepel minden köztartozásmentes adózó, csak az, aki kérte oda a regisztrációját.
 • Az otthonteremtési kamattámogatás a támogatott személyek által egy alkalommal vehető igénybe, azaz az igénylőnek sem fennálló, sem visszafizetett otthonteremtési kamattámogatott lakáscélú kölcsöne nem lehet. Az otthonteremtési kamattámogatott lakáshiteltől eltérő, fennálló vagy visszafizetett kamattámogatott kölcsön nem jelent kizáró okot az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételekor.
 • Lakásvásárlás esetén valamennyi támogatott személynek a célingatlanban a hitelcél megvalósulását követő 1 éven belül – legalább a kamattámogatott időszakra – lakóhelyet kell létesítenie, és ezt a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolnia kell.
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek (Adósnak/Adóstársnak) nem lehet a Ptk. 685. § b) szerinti hozzátartozója1, azaz nem lehet sem közeli hozzátartozója, sem hozzátartozója. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
  1 Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.
 • Lakásvásárlás esetén a vételár önerő részét arra a bankszámlára kell teljesíteni, melyet az eladó az adásvételi szerződésben megjelölt. Ez lehet az eladó saját bankszámlája, ügyvédi letéti számla, vagy akár az eladó hitelszámlája is. Ezen szabály alól maximum a vételár 10%-ig terjedő önerő összege kivételével, mely akár készpénzben is teljesíthető.

Számlabenyújtási kötelezettség:

Korszerűsítés esetén számlabenyújtási kötelezettség áll fenn: az igénybe vevő nevére kiállított számlákat kell benyújtani a Bank által elfogadott költségvetés 70%-áról, ha az igénybevett támogatott kölcsönösszeg ennél magasabb, a teljes hitelösszegről. Korszerűsítés esetén bontott anyag felhasználása nem fogadható el. A számlabenyújtási kötelezettség igazolását minden részfolyósítás előtt időarányosan kérjük teljesíteni.

A kamattámogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. A számlavizsgálatot a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjára kell elvégezni.

Amennyiben a számla kibocsátója – a számla Banknál történő – benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat a használatbavételi engedély kiadása vagy építési engedélyhez nem kötött, meglévő használt lakásra vonatkozó korszerűsítési munkálatok esetén a munkák elkészülte – támogatott személy által történő bejelentése – évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni.

Vissza az oldal tetejére

Mekkora hitel vehető fel?

A felvehető hitel összegét alapvetően a hitelt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlanok Bank által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg (lakáscélú hitelnél minden esetben ingatlanfedezetet kell felajánlani).

A maximálisan felvehető kölcsönösszeg:

 • A felvehető hitel összegét a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke és az Adós háztartásának fizetőképessége határozza meg, azonban támogatott hitelek esetében a vonatkozó jogszabály rögzíti a maximálisan felvehető hitelösszeget, mely legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.
 • Használt lakás vételára legfeljebb 20.000.000 Ft lehet.
 • Korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkálatok Bank által elfogadott, általános forgalmi adó összegét tartalmazó költsége nem haladhatja meg a 15.000.000 Ft-ot.

Vissza az oldal tetejére

Mekkora jövedelmet szükséges igazolni?

A kölcsönigénylőnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.

A hitelkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztő részleteket. Bankunk minimális elvárása az, hogy:

 • egy hiteligénylő esetén legalább 100.000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra,
 • több hiteligénylő esetén igénylőnként legalább a mindenkori nettó minimálbért elérő jövedelem igazolása szükséges (de összesen legalább 100.000 Ft).

Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra a Bank által nyújtott hitel összege.

Vissza az oldal tetejére

Szükséges fedezetet felajánlani, és ha igen, akkor milyen típusút és értékűt?

A lakáscélú hitelek jelzálog alapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges.

A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel. A hitel célját képező ingatlant nem kötelező fedezetként felajánlani.

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

Bankunk az alábbi ingatlanokat fogadja el fedezetként:
lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, beépítetlen építési telek, garázs.

Vissza az oldal tetejére

Szükséges önerőt biztosítani a finanszírozáshoz?

Kötelező önerő elvárás nincs, ugyanakkor a szabályok alapján látható, hogy amennyiben egy ingatlanfedezet kerül felajánlásra, abban az esetben szükség lehet önerőre, hiszen hitelt maximum a fedezet forgalmi értékének 80%-áig tudunk biztosítani (lásd feljebb). Ugyanakkor további fedezet felajánlásával az önerő kiváltható, figyelembe véve a jogszabályban rögzített maximálisan adható hitelösszeget.

Vissza az oldal tetejére

Milyen futamidőre vehető fel a hitel?

A futamidő a kamatperiódus (5 év) egész számú többszöröse lehet.

 • Minimum: 10 év.
 • Maximum:
  • Munkabéres* ügyfél esetén 30 év.
  • Nem munkabéres ügyfél esetén: 25 év.

Ezen időintervallumon belül Ön bármekkora futamidőt választhat, de futamidő csak a kamatperiódus egész számú többszöröse lehet.

Vissza az oldal tetejére

Mekkora lesz a törlesztőrészlet, hogyan alakul a kölcsön kamatozása?

A törlesztő részlet megfizetése a Bankunknál megnyitott lakossági bankszámláról történik az ügyfél külön rendelkezése nélkül. Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Kamattámogatás Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forint alapú kölcsönhöz vehető igénybe, a kamattámogatás a futamidő első 5 évében jár. További részletek elérhetőek az ügyféltájékoztatóban.
Kamat ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam x 1,3% + 1,9%, melyhez a futamidő első 5 évében az állam kamattámogatást nyújt. A fizetendő kamat mértékéről kérjük, tájékozódjon a Hirdetményből. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat Adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az Adós a teljes ügyleti kamatot fizeti. A fentiek változásából eredő, bármely irányú kamatváltozás nem tekinthető a Bank részéről egyoldalú kamatmódosításnak. A kamattámogatott időszakban kölcsön szerződésszerű törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke nem haladja meg az állampapírhozam/ ennek hiányában a referenciahozam 130%-ának 3 százalékponttal növelt értékét.
Kezelési költség nincs
Kamatperiódus Kamatperiódus hossza: 5 év
Kamatperióduson belül a kamat mértéke állandó. A kamatperiódus hossza a futamidő alatt nem változtatható.

Kalkulátorainkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztőrészletét, valamint a kapcsolódó költségek és a teljes visszafizetendő összeget, továbbá a Teljes Hiteldíj Mutató** értékét is.
Kalkulátoraink egy nyomtatható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, tájékoztató dokumentumot is tartalmaznak, melyben részletesen leírásra kerültek az egyes hiteltermékekkel kapcsolatos tudnivalók.

Kalkulátorok

Vissza az oldal tetejére

Milyen költségekkel kell számolni?

A lakáscélú hitelek folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerül.

A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költsége ingatlanonként jelenleg 30.000 Ft, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van, melynek díja 15.000 Ft/db. Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. Az ingatlan szakértői díjakkal megegyező összeget az aktuális akciók*** keretében a Bank a kölcsön folyósítását követően jóváírja.

Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni és ezért a közjegyzői munkadíjat szükséges megfizetni.

Az ingatlanfedezet(ek)re a Bank jelzálogjogot alapít, a bejegyzés eljárási illetéke 12.600 Ft/ingatlan.

Végül a hitel folyósításakor a Bank a Hirdetményben  megállapított folyósítási jutalékot számolja fel, melyet készpénzben kell befizetni. A folyósítási jutalék mértéke az aktuális akciók*** keretén belül csökkenthető.

A hitel folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melynek havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt  tájékozódhat.

Ezen túlmenően a fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást szükséges kötni, melynek díja szintén az adóst terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

Vissza az oldal tetejére

Mi a hiteligénylés menete?

A hitelfelvétel folyamata a kölcsönkérelem benyújtásával indul. A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.

A hitelkérelem engedélyezése esetén hitelszerződés megkötésére kerül sor, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni. A fedezetül felajánlott ingatlanokra alapított jelzálogjogok bejegyzése, valamint a hitelszerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, építkezés esetén a saját erő beépítése) teljesítését követően kerül sor a hitel folyósítására.

Optimális esetben a teljes folyamat maximum 2-3 hét alatt lezajlik.

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019 - OMP - Otthon Melege Program 2019 - Minimálbér-2019 - Csok-2019 - Családi adókedvezmény 2019

Be the first to comment on "Lakáshitel feltételek 2014 !"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!