Gázártámogatás 2017 >>> nagycsaládos háztartások számára gázártámogatási kedvezmény jár!

Gázártámogatás 2017 >>> nagycsaládos háztartások számára gázártámogatási kedvezmény jár!

Itt a hideg tél  >> így kérhetsz kedvezményt, támogatást a gázszámlára!
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem a korábbi évekhez hasonlóan.

A legtöbb kedvezmény annak jár, akinek a jövedelme kisebb mint a nyugdíjminimum duplája.

Térjünk vissza a vételezhető gázmennyiségre, amiről a fentiekben szóltunk. A többlet gázvételezésnek van felső határa, vagyis a 41040 MJ felett. A három gyermekesek + 20520 MJ –t, azaz összesen évente 61560 MJ, és a negyedik gyermektől gyermekenként további 10250 MJ-t, vagyis öt gyereknél már 92290 MJ-t használhatnak fel.

A kedvezményhez szükséges kérelmeket bármikor, akár év közbenis benyújthatjuk a lakóhelyünk szerinti illetékes Magyar Államkincstári igazgatósághoz. Vigyük magunkkal az igénylőlap leadásakor az utolsó gáz számlánkat, valamint az újonnan bekapcsolásra került felhasználási helyek esetében a szerződésünk másolatát. A kérelmet pedig annak kell benyújtania, akinek nevén van a szerződés és családi pótlékban részesül, vagy ezzel a személlyel él egy háztartásban, de a nevén van a szerződés.

A gázártámogatást ha megállapították, akkor az határozatlan időre fog szólni, vagyis nem kell évről évre újra kérelmezni, és az államkincstár a gázszolgáltatónak fogja megküldeni a határozatát, aki pedig majd a következő számlában tünteti fel ezt a gázárkedvezményt.

A nagycsaládos személy gázdíjkedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez igénylőlap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása szükséges. A kedvezményre való jogosultságot igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A nagycsaládos gázdíjkedvezményre jogosult, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik – és legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban vagy – az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki vagy akinek nevében a gázfogyasztásra a szolgáltatási szerződés megkötésre került és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra_a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

Milyen adatokat kell megadni?

– igénylő személyi adatai, TAJ szám
– igénylővel együtt élők személyi adatai

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolata, a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Kormányhivatal.
Ügyintézés határideje: 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához, mint elbíráló szervhez címzett fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes_kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja a jogosultakról nyilvántartást vezet.

A jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzés végezhető az igénylőnél, illetve a jogosultnál.
A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetén a kedvezmény összegét köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor.

A kedvezmény mértéke:
– az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő),
– a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő.
Az árakat, valamint a fogyasztói közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét a 28/2009.(VI.25.)_KHEM rendelet tartalmazza.

gázFontosabb fogalmak

Nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a kormányhivatal által határozatban megállapított kedvezmény.

Fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés k) pont, 16/B. § (1) bekezdés.

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019

Be the first to comment on "Gázártámogatás 2017 >>> nagycsaládos háztartások számára gázártámogatási kedvezmény jár!"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!