Diplomás GYED 2017/2018 – akár 80 ezer forint fölött kaphatsz havonta

Diplomás GYED – akár 80 ezer forint fölött kaphatsz havonta!

Ki jogosult a gyermekgondozási díjra Január 1 után?

I. Biztosítási jogviszony alapján gyed-re jogosultság

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő:

biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

biztosított szülő (pl. apa, örökbefogadó szülő), ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

csecsemőgondozási díjra jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a szülést (igénylést) megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
A gyermekgondozási díjra való jogosultság tekintetében szülőnek minősül:
A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság vizsgálata során a nevelt gyermekre tekintettel nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő, azonban saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után jogosult lehet az ellátásra.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása:

Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletekben foglaltak alapján a Magyarországon szerzett biztosításban töltött időhöz hozzá kell számítani a szülést/igénylést megelőző két éven belül EGT-tagállamban szerzett és leigazolt biztosításban töltött időt is.
a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,

a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj,

Változás 2016. január 1-jétjől a gyermekgondozási díj mellett időkorlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni. És ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási támogatást, álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást kap, illetve ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, és a csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett).

ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletben) helyezték el, kivéve ha a a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,

ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

2015. december 31-ig hatályos szabályozás szerint ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság első alkalommal a gyermek egy éves kora után kerül megállapításra, akkor az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel csecsemőgondozási díjat/terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal. Ezen szabályt a 2015. december 31-ét követően megállapított gyermekgondozási díj esetén kell alkalmazni.
Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó mentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság (diplomás gyed)

2014. január 1-jétől kiegészült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóival. Ők a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

Diplomás gyed-re az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja (szülő nő) jogosult, aki az alábbi 1.-6. pontokban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel:

1. a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

3. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

4. a gyermeket saját háztartásában neveli,

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Diplomás gyed összege

A diplomás gyed fix összege:

felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (101.500 Ft) 70 százaléka (71.050 Ft);
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (118.000 Ft) 70 százaléka (82.600 Ft).

Kérdésként merülhet fel, hogy ha az érintett alap-, illetve mesterképzésben is részt vesz, vagy már befejezte az egyetemet, akkor hogyan alakul a gyed összege:

a tanulmányok fennállása alatt azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a gyedre való jogosultság kezdő napján részt vesz;
a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt diplomás gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Ebtv. Vhr. 26/D. § (3) bekezdés): ha alapképzésben, akkor minimálbér, ha mesterképzésben, akkor pedig a garantált bérminimum lesz az ellátás alapja.

Diplomás gyed “maximum” összege

Tekintettel arra, hogy a diplomás gyed fix összegű, és a minimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz van igazítva, így ennek összegét minden év január 15-éig hivatalból újra felül kell vizsgálni, illetve január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Fontos kiemelni, hogy elképzelhető olyan eset is, miszerint nem fix összegű a diplomás gyed összege.

Példa: ha egy 182. napon szülő diplomás nő 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel rendelkezik, akkor feltehetőleg az általános szabályok szerint megállapított gyed összege számára kedvezőbb, mint a hallgatói gyed fix összege.

Ha viszont ez a diplomás nő 4 órában dolgozik, a minimálbér felével van bejelentve, de rendelkezik 180 napi jövedelemmel, akkor ebben az esetben a hallgatói gyed nagyobb összegű.

Amennyiben pedig nincsen 180 napi jövedelem, mert dolgozott pl. 150 napot, utána pedig veszélyeztetett terhesként táppénz kerül folyósításra, akkor ez már nem képezhet ellátási alapot, mivel a táppénzből nem kerül levonásra pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és csak 180 napi járulékalapot képező jövedelem alapján engedi a jogszabály a diplomás gyedösszegét az általános szabályok szerint kiszámítani.

Összefoglalva, évváltáskor mindig felül kell vizsgálni, hogy az emeléssel az általános szabályok szerinti-, vagy a hallgatói gyed kedvezőbb az érintett számára.

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019 - OMP - Otthon Melege Program 2019 - Minimálbér-2019 - Csok-2019 - Családi adókedvezmény 2019

Be the first to comment on "Diplomás GYED 2017/2018 – akár 80 ezer forint fölött kaphatsz havonta"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!